Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu FOREST č. 7/ESHOP/2020 (platné od 01.09.2020)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“ alebo „VOP“) tvoria právne záväznú dohodu medzi zmluvnými stranami pri používaní elektronického obchodu FOREST.

Tieto VOP sa členia na dve kapitoly, pričom:
- Kapitola prvá sa uplatňuje na kúpne zmluvy
- Kapitola druhá sa vzťahuje na spotrebiteľské zmluvy.

Kapitola prvá

Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu FOREST pre KÚPNE ZMLUVY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“ alebo „VOP“) tvoria právne záväznú dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim, uzatvorenú v zmysle ustanovení zákonných predpisov platných na území SR. Je preto dôležité, aby ste si všetky podmienky dôkladne prečítali.

Prevádzkovateľom internetových stránok a internetového obchodu www.tatraforest.sk je spoločnosť FOREST, s.r.o. Mokrance, so sídlom Mokrance 283, 045 01 Mokrance, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 5830/V, IČO: 31 703 640.

Čl. I
Výklad pojmov

Predávajúci:
FOREST, s.r.o. Mokrance
Sídlo: Mokrance 283, 045 01 Mokrance, Slovenská republika
Prevádzka: Predajňa Košice, 040 01 Košice, Park Angelinum 10-11
IČO: 31 703 640
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 5830/V
DIČ: 2020496610
IČ DPH: SK2020496610
tel.: +421 55 632 56 76 – 77, fax: +421 55 532 56 78
e-mail: tatraforest@tatraforest.sk

Kupujúci:
a) právnická osoba;
b) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

Tovar:
všetky produkty uvedené na webovej stránke www.tatraforest.sk, ktoré sú určené k predaju pre kupujúceho

Objednávka:
vyplnenie formulára na webovej stránke predávajúceho obsahujúceho informácie o tovare. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva:
Kúpna zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov súvisiacich s odoslaním tovaru.
Objednávka je záväzná okamihom odoslania objednávky kupujúcim (stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ v objednávkovom formulári).

Čl. II
Objednanie a dodanie tovaru

2.1. Kupujúci je pre účely nákupu tovaru predávaného prostredníctvom webovej stránky www.tatraforest.sk povinný riadne vyplniť registračný formulár. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť všetky požadované údaje, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé. V prípade, ak sa preukáže, že ním uvedené údaje sa nezakladajú na pravde, znáša všetku škodu vzniknutú v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.
2.2. Pri vypĺňaní registračného formuláru je kupujúci povinný uviesť prihlasovacie údaje, prostredníctvom ktorých mu bude umožnený vstup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci sa zaväzuje udržiavať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí a nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek používanie svojho užívateľského účtu. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným používaním užívateľského účtu kupujúceho.
2.3. K objednaniu tovaru dochádza vyplnením formulára na webovej stránke predávajúceho, v ktorom kupujúci uvedie pri označení vybraného tovaru jeho množstvo udávané v príslušnej mernej jednotke.
2.4. Pri vypĺňaní objednávky je kupujúci povinný uviesť požadovaný spôsob platby a požadovaný spôsob odberu/dopravy podľa dostupných možností. Následne, pred odoslaním objednávky, je povinný skontrolovať správnosť údajov.
2.5. Odoslaním objednávky kupujúcim sa objednávka stáva pre kupujúceho záväzná. Kupujúci o odoslaní objednávky je informovaný potvrdzovacím e-mailom.
2.6. Ak kupujúci požaduje odber tovaru v predajnom mieste predávajúceho, predávajúci pripraví požadovaný tovar a vyzve e-mailom spotrebiteľa na odber tovaru a jeho zaplatenie v predajnom mieste predávajúceho, týmto e-mailom je kúpna zmluva uzatvorená.
2.7. Ak kupujúci v objednávke požaduje dopraviť tovar na presne určené miesto, predávajúci ho e-mailom informuje o možnosti a cene prepravy. Ak kupujúci so spôsobom dopravy a ceny súhlasí, jeho súhlasným stanoviskom sa uzatvára kúpna zmluva a predávajúci po splnení platobných podmienok expeduje tovar.
2.8. Predávajúci si vyhradzuje v prípade špeciálneho tovaru, ktorý nie je bežne dostupný, požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy.
2.9. Dodávka tovaru na základe kúpnej zmluvy je vybavovaná v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Objednaný tovar sa predávajúci zaväzuje:
1.) Odoslať kupujúcemu do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s uvedenou platobnou podmienkou na dobierku.
2.) Odoslať kupujúcemu do 5 pracovných dní od prijatí úhrady za objednaný tovar pri platobnej podmienke na platbu vopred – predfaktúra a pri dodacej podmienke s prepravou ku kupujúcemu.
3.) Odovzdať kupujúcemu do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy v predajni predávajúceho, ak bola dodacia a platobná podmienka dohodnutá na osobný odber v predajni a platba v hotovosti alebo platobnou kartou.
4.) Odovzdať kupujúcemu do 5 pracovných dní v predajni predávajúceho od prijatia úhrady za objednaný tovar pri dodacej podmienke osobný odber v predajni a platobnej podmienke platba vopred – predfaktúra.
Uvedené lehoty je predávajúci oprávnený predĺžiť v prípade, ak objednaný tovar nie je k dispozícii. O tejto skutočnosti je povinný informovať kupujúceho prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v užívateľskom účte kupujúceho.
2.10. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje kupujúceho k požadovaniu náhrady za nedodržanie dodacej lehoty.
2.11. Objednaný tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom kuriérskej služby. Tovar bude odoslaný na dodaciu adresu, ktorú uvedie kupujúci v objednávke.
2.12. Osobný odber je možný v pracovných dňoch od 07:30 do 16:00 v predajnom mieste predávajúceho – Predajňa náhradných dielcov v Košiciach, Park Angelinum 10-11.
2.13. Predávajúci neručí za riziko poškodenia zásielky počas prepravy. V prípade poškodenia zásielky počas prepravy je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u doručovacej spoločnosti.
2.14. Predávajúci znáša riziko poškodenia alebo straty tovaru do okamihu jeho odovzdania doručovateľovi.
2.15. Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. V prípade, ak tak neučiní, zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto konaním predávajúcemu vznikne.
2.16. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a prípadné poškodenie tovaru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obsah zásielky, či zodpovedná svojou povahou objednávke, prípadne či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád je spotrebiteľ povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať predávajúceho. Ak tak neučiní do troch pracovných dní od doručenia tovaru, má sa za to, že tovar bol doručený bez vád.
2.17. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu z titulu nemožnosti dodania objednaného tovaru.

Čl. III
Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar cenu uvedenú v objednávke vrátane vzájomne odsúhlasených prepravných nákladov. Odoslaním objednávky je predávajúci viazaný ponukou a cenou tovaru v nej uvedenej, ak nie je vymienené inak a to až do okamihu doručenia objednaného tovaru kupujúcemu.
3.2. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu tovaru a prepravných nákladov podľa spôsobu platby uvedeného v objednávke.

Čl. IV
Záruka

4.1. Na tovar dodaný kupujúcemu sa vzťahuje záručná doba 6 mesiacov, ak v záručnom liste (ak je k tovaru dodaný) nie je uvedené iné. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
4.2. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými na tovare, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného žiarenia alebo mrazu, pôsobením poveternostných vplyvov, vplyvov okolia a neoprávnenými zásahmi do tovaru.
4.3. Kupujúci je povinný vady tovaru reklamovať bezodkladne písomnou formou alebo e-mailom. Predpokladom pre zohľadnenie nárokov na záruku je splnenie zmluvných povinností zo strany kupujúceho, najmä zaplatenie kúpnej ceny.
4.4. Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru, záručný list (v prípade, že je k tovaru dodaný) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru predávajúcemu. Kupujúci je povinný odovzdať tovar predávajúcemu. V prípade zasielania reklamovaného tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy a tovar odoslať na predajné miesto predávajúceho na adresu: FOREST, s.r.o. Mokrance, Predajňa Košice, 040 01 Košice, Park Angelinum 10-11. Zásielky na dobierku nebudú prijaté.
4.5. Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, namiesto odstránenia vady je predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru.
4.6. V prípade, že predávajúci zistí, že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre akceptovanie reklamácie, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

Čl. V
Odstúpenie od zmluvy

5.1. Od kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený odstúpiť, pokiaľ objednaný tovar nebol zaslaný na expedíciu – storno objednávky. Storno objednávky je možné vykonať v časti Objednávka užívateľského účtu kupujúceho. Storno objednávky je možné vykonať len do doby expedície tovaru. Po úspešnom storne objednávky bude kupujúcemu zaslané automatické oznámenie systému o vykonaní storna objednávky, čím dochádza k akceptácii storna objednávky predávajúcim.
Ak v časti Objednávka užívateľského účtu kupujúceho nebude možné vykonať storno objednávky, má sa za to, že objednaný tovar bol zaslaný na expedíciu.
5.2. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ak:
- kupujúci neuhradí do 7 dní cenu za tovar na účet predávajúceho pri platobnej podmienke na platbu vopred – predfaktúra. Uhradením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho,
- kupujúci neprevezme tovar v predajnom mieste do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy pri podmienke osobný odber v predajni a platba v hotovosti alebo platobnou kartou,
- kupujúci neprevezme tovar v predajnom mieste do 30 dní od dňa, kedy predávajúci príjme úhradu predfaktúry od kupujúceho pri podmienke platby na predfaktúru a osobnom odbere tovaru v predajni.
V uvedených prípadoch je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia spotrebiteľa.
5.3. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.
5.4. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je doručenie ponúkané predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Čl. VI
Informácie o spracúvaní osobných údajov osôb

6.1 Predávajúci FOREST, s.r.o. Mokrance ako prevádzkovateľ týmto poskytuje kupujúcemu ako dotknutej osobe informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).
6.2 Prevádzkovateľ osobných údajov:
Obchodné meno: FOREST, s.r.o. Mokrance
Sídlo: 045 01 Mokrance 283
Prevádzka a korešpondenčná adresa: 040 01 Košice, Park Angelinum 10-11
IČO: 31 703 640
Registrácia: Obch.register OS Košice I, Odd. Sro, vložka č. 5830/V
6.3 Účel spracovávania osobných údajov:
a) za účelom predzmluvných a zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou;
b) za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiace s dodávkou tovaru a poskytnutím služby dotknutej osobe;
c) za účelom dopravy tovaru od prevádzkovateľa dotknutej osobe.
6.4 Právny základ pre spracúvanie osobných údajov
Právnym základom spracúvania osobných údajov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR príprava zmluvy a jej plnenie (včítane prepravy tovaru), pričom zmluvnou stranou je dotknutá osoba; ďalej zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa spojené s evidenciou zdaniteľných plnení, spracovania a uschovávania účtovných dokladov (najmä Zákon o DPH, Zákon o dani z príjmov, Zákon o účtovníctve, Zákon o archívoch a registratúrach a pod.).
6.5 Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
a) V nevyhnutnom rozsahu prepravcovia a zasielatelia, ktorí zabezpečujú prepravu tovaru pre dotknutú osobu;
b) Finančná správa SR, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori.
6.6 Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu včítane lehoty na uplynutie reklamačnej doby. Po ukončení tejto lehoty sa lehota uchovávania osobných údajov riadi zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.7 Profilovanie
FOREST, s.r.o. Mokrance na základe poskytnutých osobných údajov nevykonáva automatické rozhodovanie a profilovanie.
6.8 Práva dotknutej osoby
a) Dotknutá osoba má právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom;
- na opravu týchto osobných údajov;
- na vymazanie týchto osobných údajov;
- na obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov;
- namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov;
- na prenosnosť týchto osobných údajov;
- odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania);
- podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR).
b) Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
c) Voči FOREST, s.r.o. Mokrance si dotknutá osoby môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami (e-mail tatraforest@tatraforest.sk). V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

7.1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky, cenu tovaru a rozsah ním poskytovaných služieb. Zmena je platná a účinná a pre kupujúceho záväzná dňom jej zverejnenia na stránke www.tatraforest.sk. Kupujúci je povinný pri objednávaní tovaru sa oboznámiť s aktuálnymi podmienkami. Pri kúpe tovaru sú pre kupujúceho záväzné Všeobecné obchodné podmienky platné v čase kúpy tovaru.
7.2. Ak sa niektorá časť týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, vykladá sa spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi tak, aby čo najlepšie zodpovedala pôvodnému zámeru. Zvyšné časti zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu.
7.3. Kupujúci si je vedomý, že k riadnemu objednaniu tovaru z webovej stránky predávajúceho je potrebné pripojenie k sieti internet. Cena za pripojenie nie je zahrnutá v cene tovaru, za jej výšku predávajúci nezodpovedá a je určená poskytovateľom pripojenia.
7.4. Kupujúci registráciou potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a s týmto súhlasí.

Kapitola druhá

Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu FOREST pre SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“ alebo „VOP“) tvoria právne záväznú dohodu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, uzatvorenú v zmysle ustanovení zákonných predpisov platných na území SR. Je preto dôležité, aby ste si všetky podmienky dôkladne prečítali.

Prevádzkovateľom internetových stránok a internetového obchodu www.tatraforest.sk je spoločnosť FOREST, s.r.o. Mokrance, so sídlom Mokrance 283, 045 01 Mokrance, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 5830/V, IČO: 31 703 640.Čl. I
Výklad pojmov

Predávajúci:
FOREST, s.r.o. Mokrance
Sídlo: Mokrance 283, 045 01 Mokrance, Slovenská republika
Prevádzka: Predajňa Košice, 040 01 Košice, Park Angelinum 10-11
IČO: 31 703 640
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 5830/V
DIČ: 2020496610
IČ DPH: SK2020496610
tel.: +421 55 632 56 76 – 77, fax: +421 55 532 56 78
e-mail: tatraforest@tatraforest.sk

Spotrebiteľ:
fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

Tovar:
všetky produkty uvedené na webovej stránke www.tatraforest.sk, ktoré sú určené k predaju pre kupujúceho

Objednávka:
vyplnenie formulára na webovej stránke predávajúceho obsahujúceho informácie o tovare. Objednávka spotrebiteľa je návrhom spotrebiteľskej zmluvy.

Spotrebiteľská zmluva:
zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať spotrebiteľovi objednaný tovar a spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov súvisiacich s odoslaním tovaru.
Objednávka je záväzná okamihom odoslania objednávky spotrebiteľom (stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ v objednávkovom formulári).Čl. II
Objednanie a dodanie tovaru

2.18. Spotrebiteľ je pre účely nákupu tovaru predávaného prostredníctvom webovej stránky www.tatraforest.sk povinný riadne vyplniť registračný formulár. Spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnúť všetky požadované údaje, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé. V prípade, ak sa preukáže, že ním uvedené údaje sa nezakladajú na pravde, znáša všetku škodu vzniknutú v súvislosti s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.
2.19. Pri vypĺňaní registračného formuláru je spotrebiteľ povinný uviesť prihlasovacie údaje, prostredníctvom ktorých mu bude umožnený vstup do jeho užívateľského účtu. Spotrebiteľ sa zaväzuje udržiavať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí a nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek používanie svojho užívateľského účtu. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným používaním užívateľského účtu spotrebiteľa.
2.20. K objednaniu tovaru dochádza vyplnením formulára na webovej stránke predávajúceho, v ktorom spotrebiteľ uvedie pri označení vybraného tovaru jeho množstvo udávané v príslušnej mernej jednotke.
2.21. Pri vypĺňaní objednávky je spotrebiteľ povinný uviesť požadovaný spôsob platby a požadovaný spôsob odberu/dopravy podľa dostupných možností. Následne, pred odoslaním objednávky, je povinný skontrolovať správnosť údajov.
2.22. Odoslaním objednávky spotrebiteľom sa objednávka stáva pre spotrebiteľa záväzná. Spotrebiteľ o odoslaní objednávky je informovaný potvrdzovacím e-mailom.
2.23. Ak spotrebiteľ požaduje odber tovaru v predajnom mieste predávajúceho, predávajúci pripraví požadovaný tovar a vyzve e-mailom spotrebiteľa na odber tovaru a jeho zaplatenie v predajnom mieste predávajúceho. Týmto je spotrebiteľská zmluva uzatvorená.
2.24. Ak spotrebiteľ v objednávke požaduje dopraviť tovar na presne určené miesto, predávajúci ho e-mailom informuje o možnosti a cene prepravy. Ak spotrebiteľ so spôsobom dopravy a ceny súhlasí, jeho súhlasným stanoviskom sa uzatvára spotrebiteľská zmluva a predávajúci po splnení platobných podmienok expeduje tovar.
2.25. Predávajúci si vyhradzuje v prípade špeciálneho tovaru, ktorý nie je bežne dostupný, požadovať od spotrebiteľa zaplatenie zálohy.
2.26. Dodávka tovaru na základe spotrebiteľskej zmluvy je vybavovaná v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Objednaný tovar sa predávajúci zaväzuje:
5.) Odoslať spotrebiteľovi do 5 pracovných dní od uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy s uvedenou platobnou podmienkou na dobierku.
6.) Odoslať spotrebiteľovi do 5 pracovných dní od prijatí úhrady za objednaný tovar pri platobnej podmienke na platbu vopred – predfaktúra a pri dodacej podmienke s prepravou ku spotrebiteľovi.
7.) Odovzdať spotrebiteľovi do 5 pracovných dní od uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v predajni predávajúceho, ak bola dodacia a platobná podmienka dohodnutá na osobný odber v predajni a platba v hotovosti alebo platobnou kartou.
8.) Odovzdať spotrebiteľovi do 5 pracovných dní v predajni predávajúceho od prijatia úhrady za objednaný tovar pri dodacej podmienke osobný odber v predajni a platobnej podmienke platba vopred – predfaktúra.
Uvedené lehoty je predávajúci oprávnený predĺžiť v prípade, ak objednaný tovar nie je k dispozícii. O tejto skutočnosti je povinný informovať spotrebiteľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v užívateľskom účte spotrebiteľa.
2.27. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje spotrebiteľa k požadovaniu náhrady za nedodržanie dodacej lehoty.
2.28. Objednaný tovar bude spotrebiteľovi doručený prostredníctvom kuriérskej služby. Tovar bude odoslaný na dodaciu adresu, ktorú uvedie spotrebiteľ v objednávke.
2.29. Osobný odber je možný v pracovných dňoch od 07:30 do 16:00 v predajnom mieste predávajúceho – Predajňa náhradných dielcov v Košiciach, Park Angelinum 10-11.
2.30. Predávajúci neručí za riziko poškodenia zásielky počas prepravy. V prípade poškodenia zásielky počas prepravy je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u doručovacej spoločnosti.
2.31. Predávajúci znáša riziko poškodenia alebo straty tovaru do okamihu jeho odovzdania doručovateľovi.
2.32. Spotrebiteľ je povinný tovar včas a riadne prevziať. V prípade, ak tak neučiní, zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto konaním predávajúcemu vznikne.
2.33. Pri prevzatí tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať neporušenosť obalu a prípadné poškodenie tovaru. Pri prevzatí tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať obsah zásielky, či zodpovedná svojou povahou objednávke, prípadne či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád je spotrebiteľ povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať predávajúceho. Ak tak neučiní do troch pracovných dní od doručenia tovaru, má sa za to, že tovar bol doručený bez vád.
2.34. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú spotrebiteľovi z titulu nemožnosti dodania objednaného tovaru.Čl. III
Cena a platobné podmienky

3.3. Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť za tovar cenu uvedenú v objednávke vrátane vzájomne odsúhlasených prepravných nákladov. Odoslaním objednávky je predávajúci viazaný ponukou a cenou tovaru v nej uvedenej, ak nie je vymienené inak a to až do okamihu doručenia objednaného tovaru spotrebiteľovi.
3.4. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť cenu tovaru a odsúhlasených prepravných nákladov podľa spôsobu platby uvedeného v objednávke.Čl. IV
Záruka

4.7. Na tovar dodaný spotrebiteľovi sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.
4.8. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými na tovare, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného žiarenia alebo mrazu, pôsobením poveternostných vplyvov, vplyvov okolia a neoprávnenými zásahmi do tovaru.
4.9. Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o kúpe tovaru, záručný list (v prípade, že je k tovaru dodaný) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný odovzdať tovar predávajúcemu. V prípade zasielania reklamovaného tovaru predávajúcemu je spotrebiteľ povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy a tovar odoslať na predajné miesto predávajúceho na adresu: FOREST, s.r.o. Mokrance, Predajňa Košice, 040 01 Košice, Park Angelinum 10-11. Zásielky na dobierku nebudú prijaté.
4.10. Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, namiesto odstránenia vady je predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, má spotrebiteľ nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru.
4.11. Na konanie o reklamácii sa primerane použije zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.Čl. V
Odstúpenie od zmluvy

5.5. Objednávku je možné stornovať, pokiaľ objednaný tovar nebol zaslaný na expedíciu – storno objednávky. Storno objednávky je možné vykonať v časti Objednávka užívateľského účtu spotrebiteľa. Po úspešnom storne objednávky bude spotrebiteľovi zaslané automatické oznámenie systému o vykonaní storna objednávky, čím dochádza k akceptácii storna objednávky predávajúcim.
Ak v časti Objednávka užívateľského účtu spotrebiteľa nebude možné vykonať storno objednávky, má sa za to, že objednaný tovar bol zaslaný na expedíciu.
5.6. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Poučenie o odstúpení od zmluvy je uvedené v Kapitole druhej, čl. VIII týchto VOP, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je uvedený v Kapitole druhej, čl. IX týchto VOP.
5.7. Predávajúci je oprávnený od spotrebiteľskej zmluvy odstúpiť ak:
- spotrebiteľ neuhradí do 7 dní cenu za tovar na účet predávajúceho pri platobnej podmienke na platbu vopred – predfaktúra. Uhradením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho,
- spotrebiteľ neprevezme tovar v predajnom mieste do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy pri podmienke osobný odber v predajni a platba v hotovosti alebo platobnou kartou,
- spotrebiteľ neprevezme tovar v predajnom mieste do 30 dní od dňa, kedy predávajúci príjme úhradu predfaktúry od spotrebiteľa pri podmienke platby na predfaktúru a osobnom odbere tovaru v predajni.
V uvedených prípadoch je predávajúci oprávnený odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia spotrebiteľa.
5.8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona NR SR č. 102/2014 Z.z.Čl. VI
Informácie o spracúvaní osobných údajov osôb

6.9 Predávajúci FOREST, s.r.o. Mokrance ako prevádzkovateľ týmto poskytuje spotrebiteľovi ako dotknutej osobe informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).
6.10 Prevádzkovateľ osobných údajov:
Obchodné meno: FOREST, s.r.o. Mokrance
Sídlo: 045 01 Mokrance 283
Prevádzka a korešpondenčná adresa: 040 01 Košice, Park Angelinum 10-11
IČO: 31 703 640
Registrácia: Obch.register OS Košice I, Odd. Sro, vložka č. 5830/V
6.11 Účel spracovávania osobných údajov:
d) za účelom predzmluvných a zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou;
e) za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiace s dodávkou tovaru a poskytnutím služby dotknutej osobe;
f) za účelom dopravy tovaru od prevádzkovateľa dotknutej osobe.
6.12 Právny základ pre spracúvanie osobných údajov
Právnym základom spracúvania osobných údajov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR príprava zmluvy a jej plnenie (včítane prepravy tovaru), pričom zmluvnou stranou je dotknutá osoba; ďalej zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa spojené s evidenciou zdaniteľných plnení, spracovania a uschovávania účtovných dokladov (najmä Zákon o DPH, Zákon o dani z príjmov, Zákon o účtovníctve, Zákon o archívoch a registratúrach a pod.).

6.13 Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
c) V nevyhnutnom rozsahu prepravcovia a zasielatelia, ktorí zabezpečujú prepravu tovaru pre dotknutú osobu;
d) Finančná správa SR, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori.
6.14 Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu včítane lehoty na uplynutie reklamačnej doby. Po ukončení tejto lehoty sa lehota uchovávania osobných údajov riadi zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.15 Profilovanie
FOREST, s.r.o. Mokrance na základe poskytnutých osobných údajov nevykonáva automatické rozhodovanie a profilovanie.
6.16 Práva dotknutej osoby
d) Dotknutá osoba má právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom;
- na opravu týchto osobných údajov;
- na vymazanie týchto osobných údajov;
- na obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov;
- namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov;
- na prenosnosť týchto osobných údajov;
- odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania);
- podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR).
e) Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
f) Voči FOREST, s.r.o. Mokrance si dotknutá osoby môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami (e-mail tatraforest@tatraforest.sk). V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.
g) Aktuálne informácie o ochrane osobných údajov sú prístupné na webovej stránke www.tatraforest.sk. v časti Všeobecné obchodné podmienky.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

7.5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky, cenu tovaru a rozsah ním poskytovaných služieb. Zmena je platná a účinná a pre spotrebiteľa záväzná dňom jej zverejnenia na stránke www.tatraforest.sk. Spotrebiteľ je povinný pri objednávaní tovaru sa oboznámiť s aktuálnymi podmienkami. Pri kúpe tovaru sú pre spotrebiteľa záväzné Všeobecné obchodné podmienky platné v čase kúpy tovaru.
7.6. Ak sa niektorá časť týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, vykladá sa spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými zákonmi tak, aby čo najlepšie zodpovedala pôvodnému zámeru. Zvyšné časti zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu.
7.7. Spotrebiteľ si je vedomý, že k riadnemu objednaniu tovaru z webovej stránky predávajúceho je potrebné pripojenie k sieti internet. Cena za pripojenie nie je zahrnutá v cene tovaru, za jej výšku predávajúci nezodpovedá a je určená poskytovateľom pripojenia.
7.8. Spotrebiteľ registráciou potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a s týmto súhlasí.Čl. VIII
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese FOREST, s.r.o. Mokrance, 040 01 Park Angelinum 10-11, fax: +421 55 6325678, e-mail obchod@tatraforest.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a po vrátení tovaru. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar prinesiete alebo odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.";

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru."

Čl. IX
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Týmto oznamujem/oznamujeme* predávajúcemu: FOREST, s.r.o. Mokrance so sídlom Mokrance 283, doručovacia adresa: 040 01 Košice, Park Angelinum 10-11, fax: +421 55 632 56 78, e-mail: tatraforest@tatraforest.sk,

Že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* ........................................

Číslo dokladu o nákupe: .......................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* (podľa § 2 písm. a) zákona NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení zmien a doplnkov) ..................................

..........................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...........................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..........................................................................

Dátum: .......................................


*Nehodiace sa škrtnite